Information om Nordiska hem lifestyles behandling av personuppgifter och Kundens samtycke 


Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud
Nordiska hem lifestyle AB, org. nr. 556671-9950, Golfvägen 1, 182 31 Danderyd,08-7533350, info@nordiskahem.se 

Dataskyddsombud: Peter Erinder, info@nordiskahem.se. 

Behandlade personuppgifter och Nordiska Hems användning
Nordiska Hem lagrar de personuppgifter Kunden lämnar till Nordiska Hem i samband med att Kunden gör beställningar av varor och tjänster, innefattande bl.a. namn, adress och andra kontaktuppgifter. Om Kunden accepterat att vara med i Nordiska Hems kundklubb lagrar Nordiska Hem även personuppgifter som Kunden indirekt lämnar genom att använda Nordiska Hems tjänster och erbjudanden, såsom bl.a. köpdata avseende beställda varor och tjänster och annan information om Kundens köpbeteende.  

Nordiska Hem använder personuppgifterna vid registrering av Kunden som kund, mottagande av beställning, leverans, fakturering och information samt för marknadsföring i den utsträckning Kunden inte avböjt marknadsföring. I avseende på medlemmar i kundklubbenanvänder Nordiska Hem vidare personuppgifterna vid analys av Kundens köpbeteende och behov (profilering). Profilering innebär i Nordiska Hems fall att Nordiska Hem samlar data från köp gjorda av Kunden och hur Kunden betett sig under besöket på någon av Nordiska Hems hemsidor för att analysera Kundens köpmönster och beteenden. 

Personuppgifter lämnas inte ut till annan part av Nordiska Hem. 

Ändamålen
Nordiska Hem använder Kundens personuppgifter för att administrera beställningar av varor eller tjänster och för att kunna fullgöra de åtaganden och ta tillvara de rättigheter som följer av en beställning. Om Kunden accepterat att vara med i Nordiska Hem kundklubb används uppgifterna även för analys av Kundens köpbeteende och behov i syfte att kunna anpassa marknadsföringen till Kundens behov och lämnade riktade erbjudanden till Kunden samt för att kunna utveckla/erbjuda nya tjänster och produkter. Uppgifterna används även i övrigt för marknadsföring av Nordiska Hem och dess varor och tjänster. 

Lagringstid
Nordiska Hem lagrar personuppgifter så länge Kunden är kund hos Nordiska Hem och – förutsatt att Kunden inte begär att personuppgifterna ska tas bort tidigare – under en tidsperiod om ett (1) år efter Kundens senaste köp. Om Kunden prenumererar på Nordiska Hems nyhetsbrev sparas personuppgifterna i ett (1) år efter att Kunden avbeställt prenumerationen, förutsatt att inget köp görs under den tiden.  

I den utsträckning Nordiska Hem enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.  

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Nordiska Hem behandlar lämnade personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal. Nordiska Hem har vidare rätt att behandla Kundens adress och övriga kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning, där Nordiska Hem så länge inte Kunden motsatt sig den behandlingen anser att dess intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster överväger Kundens integritetsintresse. 

I avseende på den profilering som sker beträffande medlemmar i kundklubben är den rättsliga grunden det samtycke Kunden lämnat i samband med att Kunden accepterade medlemskap i kundklubben. Att lämna samtycke är frivilligt och Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallelse av samtycke sker genom att kontakta Nordiska Hem via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att Kundens möjligheter att nyttja Nordiska Hems tjänster kan vara begränsade. 

Kundens tillgång till personuppgifter samt begäran om begränsning av behandling, rättelse mm
Kunden har rätt att kontakta Nordiska Hem för att få information om vilka personuppgifter om Kunden som behandlas, vilket sker genom att kontakta Nordiska Hem via ovan angivna adress,
e-post eller telefonnummer. Kunden har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas (exempelvis genom att inte användas i Nordiska Hems marknadsföring eller för profilering) eller helt upphöra (i det fall behandlingen sker efter en intresseavvägning). Kunden har även rätt att begära portering av personuppgifter som Kunden själv lämnat och som Nordiska Hem behandlar med stöd av Kundens samtycke eller för att uppfylla avtalet med Kunden.

Kunden är dock medveten om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att Kundens möjligheter att nyttja Nordiska Hems tjänster kan vara begränsade eller helt bortfalla.  

Klagomål till Datainspektionen
Vid klagomål på Nordiska Hems behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.